Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag

FRRM skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. FRRM består av til sammen 14 medlemmer fra lærer-, elev-, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Det sittende FRRM ble konstituert i oktober 2018 og oppnevnt frem til høsten 2021. Rådet møtes fire ganger i året.

FRRM vil ha følgende prioriteringsområder i oppnevningsperioden:

  • Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen.
  • Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en målsetting at fylkeskommunene jobber under relativt like forhold når det kommer til lokalt gitt eksamen.
  • Kvalitetssikring av alle veier mot fagbrev og kompetansebevis innenfor restaurant og matfag.
  • Oppfølging av utstyrs- og råvaresituasjonen for de ulike lærefagene.

Endringsforslag FRRM fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig i rådet.

Leder i Faglig råd for restaurant- og matfag
Gunnar Bakke

Organisasjoner:

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

KS

Yrkesorganisasjonen Sentralforbund

Fellesforbundet

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Elevorganisasjonen

SjømatNorge

Sjømannsforbundet

Previous Post Next Post