Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk

Faglig råd for bygg og anleggsteknikk

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) jobber med å utvikle kvaliteten i bygg- og anleggsfagene på videregående nivå.

FRBA skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at bygg- og anleggsutdanningene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRBA består av til sammen 14 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende rådet ble konstituert i oktober 2018.

Endringsforslag som rådet fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt opp med egen organisasjon før saken behandles i rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig i rådet Knut.maarud@udir.no

Leder i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
Jørgen Leegaard

Organisasjoner:

Byggenæringens landsforening

Maskinentreprenørenesforbund

NHO Service og Handel

Fellesforbundet

Norsk Arbeidsmandsforbundet

YS

Skolenes landsforbund

Utdanningsforbundet

KS

Elevorganisasjonen

Previous Post Next Post