Browsing Category

Faglig råd for elektrofag

Faglig råd for elektrofag

Faglig råd for elektrofag

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for elektrofag består av til sammen 15 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og to observatører fra statlige etater. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende Faglig råd for elektrofag ble konstituert i september 2017. Rådet vil arbeide med følgende saker i tiden fremover:

 • Yrkesveiledning og rekruttering
  omfatter yrkesveiledning, rådgiving, karriereutvikling og rekruttering av elever og lærlinger til elektrofagene.
 • Tilbudsstruktur og dimensjonering
  omfatter etablering av nye lærefag, sammenslåing av fag, fordypningsområder, opplæringsmodeller, læretid og dimensjonering av utdanningstilbudet i elektrofag.
 • Læreplaner, kvalitet, vurdering, dokumentasjon
  omfatter innholdet i læreplaner, prosjekt til fordypning, vurdering av opplæringen, fagprøver og gjennomgående dokumentasjon i skole og lærebedrift innen elektrofagene.
 • Læreplasser
  omfatter etablering av læreplasser, slik at søkere til elektrofagene får fullført opplæringen og bedriftene får faglært arbeidskraft.
 • Internasjonale trender
  omfatter internasjonal mobilitet av arbeidskraft, produktutvikling, trender, bestemmelser og ordninger knyttet til EU og andre internasjonale organer.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag Faglig råd for elektrofag fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets sekretær.

Møteplan for FREL:

Arbeidsutvalgsmøter Rådsmøter

Kl. 09.30 – 16.00

Mandag 03.02.2020

Kristiansand

Onsdag 22. januar

Møterom 3

Onsdag 19. februar 2020 08:30-15:00

Møterom 3

Fredag 28.februar

Møterom 3

Kl 09.30-15.00

Tirsdag 17.03.2020

Møterom Sinus

Mandag 30.03.2020

Møterom 4

Tirsdag 21.04.2020

Møterom 3

Mandag 11.mai

Møterom Peta, 3. etg

Møterom 1 09.00-12.00

Møterom 3 11.30-16.00

Onsdag 03.06.2020

Møterom 3

Tirsdag 16. juni

Møterom 3

Tirsdag 22.09.2020

Møterom 3

Tirsdag 13-15. oktober

Fylkesbesøk til Troms og Finnmark

Tirsdag 17.11.2020

Møterom 3

Torsdag 26.november

Møterom 3

Leder i Faglig råd for elektrofag
Are Solli

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
NELFO

Norskindustri

EnergiNorge

NHO Luftfart

Spekter

EL og IT forbundet

Fellesforbundet

Industrienergi

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

KS

Elevorganisasjonen