Browsing Category

Faglig råd for Håndverk, design og produktutvikling

Faglig råd for Håndverk, design og produktutvikling

Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling

Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling

Faglig råd for design og tradisjonshåndverk består av 16 medlemmer i oppnevningsperioden 2018-2021.

Utdanningsprogrammet for design og tradisjonshåndverk innføres fra skoleåret 2020-21. De 43 lærefagene i utdanningsprogrammet ligger i dag i utdanningsprogram for design og håndverk.

Design og håndverk er et av utdanningsprogrammene som var prioritert i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Utdanningsprogrammet har flere og sammensatte utfordringer. En av utfordringene er stor nedgang i søkertall og nedgangen i antall nye lærekontrakter. Søkningen har gått jevnt nedover i perioden 2007 til 2015. Statistikken viser videre at design og håndverk er det utdanningsprogrammet med den laveste andelen elever som følger ordinær progresjon fra Vg1 til Vg2. Dette, sammen med et relativt høyt antall elever som velger påbygging til studiekompetanse, fører til at rekrutteringen til lærefagene og arbeidsmarkedet ikke er tilstrekkelig. Vg1 design og håndverk leder til 49 lærefag og 3 yrkeskompetansefag.  Den store bredden mellom fagene oppleves som utfordrende både for skole og arbeidsliv, og det har vært et mål å legge til rette for økt yrkesretting på Vg1.

Som et resultat av en større gjennomgang av tilbudsstrukturen, ble det besluttet å dele utdanningsprogrammet for design og håndverk i to nye utdanningsprogram. Disse har arbeidstitlene Frisør, blomster- og interiørdesign og Design og tradisjonshåndverk. De nye utdanningsprogrammene vil være søkbare fra skoleåret 2020-21.

Mediefagene som var lagt til design og håndverk som en midlertidig ordning i forkant av gjennomgangen av tilbudssturen, blir ivaretatt i nytt utdanningsprogram for IKT og medieproduksjon (arbeidstittel) fra samme år.

Hva rådet jobber med.

Rådet ønsker å være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å kunne sikre at utdanningen er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god rekruttering.

En viktig oppgave for rådet i inneværende periode vil være å gi råd til Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å utvikle det nye utdanningsprogrammet.  Videre vil tiltak for å styrke de små verneverdige fagene stå sentralt.

Rådet har sitt første møte i november der de konstituerer seg selv og utarbeider en arbeidsplan for perioden.

Leder i Faglig råd for design- og håndverk
Marianne Monsrud

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
NHO Handel

Spekter

Virke

Fagforbundet

Fellesforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

KS