Browsing Category

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) skal identifisere trender og utviklingstrekk, og sørge for at utdanningene våre er relevante, av høy kvalitet og dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) består av til sammen 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor helse- og oppvekstsektoren, fra lærerorganisasjoner og fylkeskommunen. Rådets mandat er å gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Rådet fremmer også egne forslag når man ser behov for å endringer.

Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRHO ble konstituert i september 2017.

Rekruttering til helse- og oppvekstfag

Rådet jobber for at antall søkere til helse- og oppvekstfagene skal være i samsvar med samfunnets og arbeidslivets behov. Det er også viktig med balanse i fordelingen av mannlige og kvinnelige søkere til helse- og oppvekstfagene. Det er mange voksne som tar opplæring i helse- og oppvekstfagene eller som kvalifiserer seg gjennom praksiskandidatordningen. FRHO arbeider for å få på plass voksenopplæringsordninger som er fleksible og tilpasset den enkelte, men som ikke går på bekostning av det faglige nivået. Systemet må være oversiktlig det må være enkelt for søkere å orientere seg i mangfoldet av mulige opplæringsordninger.

Sikre kvalitet i alle ledd av opplæringen

FRHO gir råd om læreplaner i helse- og oppvekstfagene slik at de er oppdatert og legger grunnlaget for god kvalitet i opplæringen og er i samsvar med kompetansebehovene i arbeidslivet. Rådet følger opp at erfaringer fra opplæring innen fagområdet blir dokumentert og evaluert. Rådet arbeider for at lærere, instruktører, veiledere og prøvenemnder skal være oppdatert på den faglige utviklingen i helse- og oppvekstfagene. Rådet ser det som særlig viktig å fremme god samhandling mellom skole og lærebedrift for å sikre en helhetlig opplæring.

Leder i Faglig råd for helse- og oppvekstfag
Eli Sogn


Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
Spekter

Virke

KS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds

Fagforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Elevorganisasjonen