Browsing Category

Faglig råd for Teknologi- og industrifag

Teknikk og industriell produksjon
Faglig råd for Teknologi- og industrifag

Faglig råd for teknologi- og industrifag (FRTI)

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for teknologi- og industrifag består av til sammen 18 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende Faglig råd for teknikk og industriell produksjon ble konstituert i oktober 2018. Rådet vil arbeide med følgende saker i tiden fremover:

  • Læreplanrevisjon på Vg1, Vg2 og Vg3.
  • Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. Rådet vil ha særlig fokus på å følge opp arbeidet med valgbare fordypningsområder på Vg3, som ikke ble vedtatt med ny tilbudsstruktur.
  • Rekruttering. Etter mange år med nedgang var det en oppgang i søkertallene på 5 % på landsbasis og en forbedret kjønnsbalanse. NHOs kompetansebarometer viser at det er en stor etterspørsel blant bedrifter etter fagarbeidere innen teknikk og industriell produksjon. Faglig råd vil fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen til utdanningsprogrammet og bedre kjønnsbalansen.
  • Internasjonalisering: Mange av fagområdene innen utdanningsprogrammet er påvirket av internasjonale forhold. Den internasjonale konkurransen er stor, og utenlandske arbeidere og firmaer blir i stor grad brukt i bransjen. Faglig råd vil følge NOKUTs arbeid med godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning.
  • Andre saker: Utrede muligheten for å ta to fagbrev i løpet av en tre-års periode, følge igangsatte forsøk, utstyrssituasjonen og regionale kompetansesentre med mer.

Endringsforslag Faglig råd for teknologi- og industrifag fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig i rådet.

Leder i Faglig råd for teknologi- og industrifag
Tone Kjersti Belsby

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
Norsk industri

Norges bilbransjeforbund

Norsk olje og gass

NHO sjøfart

Fellesforbundet

Fagforbundet

Industri energi

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

KS

Elevorganisasjonen

NHO Mat og Drikke

Yrkestrafikkforbundet

Norsk transportarbeiderforbund

Norsk sjømannsforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Spekter