Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) skal identifisere trender og utviklingstrekk, og sørge for at utdanningene våre er relevante, av høy kvalitet og dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) består av til sammen 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor helse- og oppvekstsektoren, fra lærerorganisasjoner og fylkeskommunen. Rådets mandat er å gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Rådet fremmer også egne forslag når man ser behov for å endringer.

Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRHO ble konstituert i september 2017.

Rekruttering til helse- og oppvekstfag

Rådet jobber for at antall søkere til helse- og oppvekstfagene skal være i samsvar med samfunnets og arbeidslivets behov. Det er også viktig med balanse i fordelingen av mannlige og kvinnelige søkere til helse- og oppvekstfagene. Det er mange voksne som tar opplæring i helse- og oppvekstfagene eller som kvalifiserer seg gjennom praksiskandidatordningen. FRHO arbeider for å få på plass voksenopplæringsordninger som er fleksible og tilpasset den enkelte, men som ikke går på bekostning av det faglige nivået. Systemet må være oversiktlig det må være enkelt for søkere å orientere seg i mangfoldet av mulige opplæringsordninger.

Sikre kvalitet i alle ledd av opplæringen

FRHO gir råd om læreplaner i helse- og oppvekstfagene slik at de er oppdatert og legger grunnlaget for god kvalitet i opplæringen og er i samsvar med kompetansebehovene i arbeidslivet. Rådet følger opp at erfaringer fra opplæring innen fagområdet blir dokumentert og evaluert. Rådet arbeider for at lærere, instruktører, veiledere og prøvenemnder skal være oppdatert på den faglige utviklingen i helse- og oppvekstfagene. Rådet ser det som særlig viktig å fremme god samhandling mellom skole og lærebedrift for å sikre en helhetlig opplæring.

Leder i Faglig råd for helse- og oppvekstfag
Eli Sogn


Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
Spekter

Virke

KS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds

Fagforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Elevorganisasjonen

Faglig råd for elektrofag

Faglig råd for elektrofag

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for elektrofag består av til sammen 15 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og to observatører fra statlige etater. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende Faglig råd for elektrofag ble konstituert i september 2017. Rådet vil arbeide med følgende saker i tiden fremover:

 • Yrkesveiledning og rekruttering
  omfatter yrkesveiledning, rådgiving, karriereutvikling og rekruttering av elever og lærlinger til elektrofagene.
 • Tilbudsstruktur og dimensjonering
  omfatter etablering av nye lærefag, sammenslåing av fag, fordypningsområder, opplæringsmodeller, læretid og dimensjonering av utdanningstilbudet i elektrofag.
 • Læreplaner, kvalitet, vurdering, dokumentasjon
  omfatter innholdet i læreplaner, prosjekt til fordypning, vurdering av opplæringen, fagprøver og gjennomgående dokumentasjon i skole og lærebedrift innen elektrofagene.
 • Læreplasser
  omfatter etablering av læreplasser, slik at søkere til elektrofagene får fullført opplæringen og bedriftene får faglært arbeidskraft.
 • Internasjonale trender
  omfatter internasjonal mobilitet av arbeidskraft, produktutvikling, trender, bestemmelser og ordninger knyttet til EU og andre internasjonale organer.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag Faglig råd for elektrofag fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets sekretær.

Møteplan for FREL:

Arbeidsutvalgsmøter Rådsmøter

Kl. 09.30 – 16.00

Mandag 03.02.2020

Kristiansand

Onsdag 22. januar

Møterom 3

Onsdag 19. februar 2020 08:30-15:00

Møterom 3

Fredag 28.februar

Møterom 3

Kl 09.30-15.00

Tirsdag 17.03.2020

Møterom Sinus

Mandag 30.03.2020

Møterom 4

Tirsdag 21.04.2020

Møterom 3

Mandag 11.mai

Møterom Peta, 3. etg

Møterom 1 09.00-12.00

Møterom 3 11.30-16.00

Onsdag 03.06.2020

Møterom 3

Tirsdag 16. juni

Møterom 3

Tirsdag 22.09.2020

Møterom 3

Tirsdag 13-15. oktober

Fylkesbesøk til Troms og Finnmark

Tirsdag 17.11.2020

Møterom 3

Torsdag 26.november

Møterom 3

Leder i Faglig råd for elektrofag
Are Solli

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
NELFO

Norskindustri

EnergiNorge

NHO Luftfart

Spekter

EL og IT forbundet

Fellesforbundet

Industrienergi

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

KS

Elevorganisasjonen