SRY

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (KD) og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene.


Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier. Rådet har 14 medlemmer fra LO, NHO, Virke, Spekter, KS, YS, Utdanningsforbundet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg er Nærings- og fiskeridepartementet og Senter for internasjonalisering av utdanning oppnevnt som observatører til rådet. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i rådet.

Det inneværende SRY er oppnevnt for perioden 2017 – 2021. På det konstituerende møtet i september 2017 ble Trude Tinnlund fra LO valgt til leder og Rune Foshaug fra NHO til nestleder.

SRY er opptatt av videreutvikling av norsk fag- og yrkesopplæring og vil følge arbeidet i offentlig utvalg for videregående opplæring (Lied- utvalget) tett. SRY jobber nå i starten av oppnevningsperioden med å operasjonalisere sitt mandat som igjen vil danne grunnlag for en handlingsplan for rådet.

Retningslinjer for SRY og de faglige rådene.

Sonja Lovise Berg, Leder i SRY
Sonja Lovise Berg, leder SRY

For innkallinger, referater og annen informasjon om rådsarbeidet, se fagligerad.no

Organisasjoner:

http://www.lo.no/

https://www.nho.no/

http://www.ks.no/

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/

http://ys.no/

http://spekter.no/

https://www.utdanningsforbundet.no/

http://elev.no/

https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/

https://www.virke.no/

https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/kontakt/id717/

https://www.siu.no/